Terma Dan Syarat

Terma dan Syarat Secara Am

 

Penting :

Dayan Biz Empire  hanya menerima tempahan dari Malaysia dan online sahaja. Affiliate program hanya sah terpakai di Malaysia. Kami tidak menerima tempahan luar dari Malaysia. Penggunaan Laman Web : Dengan mengakses laman web ini, anda menjamin dan mewakili untuk pemilik laman web yang anda mengikut undang-undang berhak untuk berbuat demikian dan untuk membuat penggunaan maklumat yang disediakan melalui laman web.

 

Cap Dagang : Cap dagang, nama, logo dan tanda perkhidmatan (secara kolektif "cap dagangan") yang dipaparkan di laman web ini adalah tanda dagangan berdaftar dan tidak berdaftar pemilik laman web. Tiada apa-apa jua yang terkandung di dalam laman web ini harus ditafsirkan sebagai pemberian sebarang lesen atau hak untuk menggunakan cap dagangan tanpa sebarang kebenaran bertulis dari pemilik laman web.

 

Link Luar : Link Luar boleh disediakan untuk kemudahan anda, tetapi mereka adalah di luar kawalan pemilik laman web dan perwakilan tidak dibuat ke kandungan mereka. Penggunaan atau pergantungan pada mana-mana pautan luaran dan kandungan yang disediakan ke atasnya adalah pada risiko anda sendiri.

 

Waranti : Pemilik laman web membuat tidak ada jaminan, representasi, pernyataan atau jaminan (sama ada secara nyata, tersirat dalam undang-undang atau sisa) mengenai laman web. Penafian liabiliti-pemilik laman web tidak akan bertanggungjawab ke atas dan menafikan semua liabiliti bagi apa-apa kerugian, liabiliti, kerosakan (sama ada secara langsung, tidak langsung atau berbangkit), kecederaan peribadi atau perbelanjaan sifat apa-apa jua yang mungkin ditanggung oleh anda atau mana-mana pihak ketiga (termasuk syarikat anda), sebagai hasil satu daripada atau yang mungkin menjadi diagihkan, secara langsung atau tidak langsung, untuk akses dan anda menggunakan laman web, apa-apa maklumat yang terkandung di laman web, anda atau maklumat peribadi syarikat anda atau bahan dan maklumat yang dihantar melalui sistem kami . Secara khususnya, bukan pemilik laman web mahupun mana-mana pihak ketiga atau data atau pembekal kandungan akan bertanggungjawab dalam apa-apa cara kepada anda atau mana-mana orang lain, firma atau perbadanan pun bagi apa-apa kerugian, liabiliti, kerosakan (sama ada secara langsung atau berbangkit), kecederaan peribadi atau perbelanjaan sifat apa-apa jua yang timbul daripada sebarang kelewatan, ketidaktepatan, kesilapan dalam, atau peninggalan apa-apa maklumat harga saham atau penghantaran daripadanya, atau bagi apa-apa tindakan yang diambil dalam pergantungan ke atasnya atau disebabkan olehnya atau oleh sebab prestasi bukan atau gangguan, atau penamatan itu.

 

Konflik Terma : Jika terdapat konflik atau percanggahan antara peruntukan terma-terma dan syarat laman web dan apa-apa terma dan syarat lain yang berkaitan, dasar atau notis, terma dan syarat lain yang berkaitan, dasar atau notis yang berkaitan khusus kepada seksyen tertentu atau modul laman web hendaklah terpakai berkenaan penggunaan anda seksyen yang relevan atau modul laman web.

 

Kebolehasingan : Mana-mana peruntukan apa-apa terma dan syarat yang relevan, dasar dan notis, yang adalah atau menjadi tidak boleh dikuatkuasakan dalam mana-mana bidang kuasa, sama ada kerana tidak sah, ketidaksahan, menyalahi undang-undang, keharaman atau kerana apa-apa sebab apa-apa, hendaklah, dalam bidang kuasa itu sahaja dan hanya untuk sejauh bahawa ia adalah begitu tidak boleh dikuatkuasakan, boleh dianggap sebagai tidak sah dan peruntukan selebihnya apa-apa terma dan syarat yang berkaitan, dasar dan notis hendaklah terus berkuatkuasa dan berkesan sepenuhnya.

 

Undang-undang (pilihan tempat dan forum) : Gunakan laman web ini dalam semua aspek akan ditadbir oleh undang-undang negeri [Seluruh Malaysia], Malaysia, tanpa mengira undang-undang yang mungkin terpakai di bawah prinsip-prinsip konflik undang-undang. Pihak-pihak bersetuju bahawa [negeri] mahkamah yang terletak di [masukkan kaunti] kaunti, [negeri], hendaklah mempunyai bidang kuasa eksklusif ke atas semua kontroversi yang berbangkit di bawah perjanjian ini dan bersetuju tempat yang betul dalam orang-orang mahkamah.
Dayan Biz Empire


Malaysia